معماری یا طراحی لباس ( مد ) ؟

منشاء تمام هنرها یکی است و چه زیباست ترکیب دو هنر اگر اطلاعات برای هر دو کافی باشد .

46
0
98/04/09

روح رنگ قسمت پایانی

در این مبحث به روابط رنگ ها ، رنگ های درجه سه و رنگ های خاص میپردازیم و در باب روانشناسی این رنگ ها موضوعاتی را بیان می کنیم .

67
1
98/03/03